Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Nyt fra...

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 12/6-18

1.       Godkendelse af princip for inklusion
Revideret princip for inklusion blev gennemgået. Bl.a. er målene blevet specificeret ud i Fysisk, Faglig og Social inklusion og det er blevet tydeliggjort, hvad man som forældre kan forvente af skolen, og hvad skolen forventer af forældrene. Hvilke forventninger, der er til eleverne er beskrevet i bl.a. antimobbestrategien, og er derfor ikke en del af inklusionsprincippet.
Skolebestyrelsen ønsker, at det bliver tydeliggjort, at det er den enkelte elev, der definerer, hvornår man føler sig inkluderet både fysisk, fagligt og socialt.
 
2.       Evaluering af skoleårets bestyrelsesarbejde
Vi drøftede i skolebestyrelsen, hvordan man skaber de bedste rammer for skolebestyrelsens arbejde. Det er bl.a. vigtigt, at man som skolebestyrelsesmedlem bliver klædt på til opgaven - og tydeligt får at vide, hvilken beslutningskompetence vi har. Vi snakkede bl.a. om faste dagsordner, rul for behandling af principper mv. Samtidigt snakkede vi om, hvor vigtigt det er, at der er mulighed for at drøfte emner, hvor skolebestyrelsen som sådan ikke har nogen beslutningskompetence - men som kan være vigtige for forældrerepræsentanterne af snakke om både ift. forståelse og indflydelse. Det blev drøftet om skolebestyrelsen i højere grad skulle være en del af de pædagogiske udviklingsdage og andre temadage på skolen sammen med lærerkollegiet mv. Skolebestyrelsens holdning er, at det i nogle tilfælde ville være en god idé - og at det kunne være en mulighed og ikke en ”skal”-opgave for skolebestyrelsen.
Orienteringssager:
3.       Dialogmødet
Vores punkter på dialogmødet vedr. farlig skolevej og de forventede besparelser i 2019 blev drøftet i grupper sammensat af forskellige repræsentanter fra skole-, børnehave- og dagplejeområdet og politikere. Det var vores oplevelse, at vores bekymring omkring skolevejen til Østermarkskolen blev hørt, og at vi fik ”plantet” lidt tanker ift. budgetbesparelser samtidigt med at man stiller højere krav til det skolerne skal levere.
 
4.       Orientering om budget
Budget for perioden fra januar til og med maj 2018 blev gennemgået og er som forventet. Renoveringen belaster fortsat Østermarkskolens økonomi i og med, at der er områder, vi selv har skullet betale for.
 
5.       Skoleårets planlægning
To lærere har bestået deres linjefag.
Vi er i gang med samtaler til 5 vakante stillinger.
Skolen er i fuld gang med skemalægningen for næste skoleår.
Der er indskrevet 72 elever til de kommende 7. klasser. Informationsaftnerne for de kommende 7. klasser er gået godt.
Der er elever nok til de tre kommende 0. klasser.
Fjernvarmeselskabet er i fuld gang med at skifte rørene ud på skolens område. Arbejdet forventes at blive færdigt i sommerferien.
Reparationen af den bygning der er sunket, er i gang - men vi bliver desværre nok ikke færdige inden næste skoleår begynder. Der er fugt i området, men IKKE konstateret skimmelsvamp.
Vi er i gang med en større investering på IT-området, da lærernes PC’ere nu er ved at være så forældede, at de skal skiftes ud.
 
6.       Meddelelser
 
a) Formand - ingenting
b) Skoleledelse - Skolen har etableret et Pædagogisk Lærings Center.
Et af skolens fokuspunkter fremadrettet er udvikling af gode fysiske læringsmiljøer. Der bliver afholdt temadag lige efter sommerferien med hele lærerkollegiet, hvor der vil blive arbejdet med de fysiske læringsmiljøer.
c) Elevrepræsentanter - der var ingen elevrepræsentanter med til mødet.
d) Medarbejderrepræsentanter - Der kommer en ny repræsentant Tina Gabel og Troels fortsætter.

12-06-2018 ~47